Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirmeleri, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması maksadınla yapılması gerekli çalışmaları ifade etmektedir.

Risk Değerlendirmesinde Sorumlu Kimdir?

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Risk Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşmaktadır?

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur;
a)İşveren veya işveren vekili.
b)İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c)İşyerindeki çalışan temsilcileri.
d)İşyerindeki destek elemanları.
e)İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk Değerlendirme

Risklerin Belirlenmesi Tespiti Nasıldır ve Nasıl Olmalıdır?

  1. Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
    2. Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.
    3. İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.
    4. Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.
    5. Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

Hangi Durumlarda Risk Analizini Tekrarlandırmalıyım?

1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
d) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
e) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
f) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
g) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Risk Değerlendirmesi ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97